Prueba de nivel de valenciano

Comprueba tus conocimientos

Haz la prueba de nivel de valenciano desde esta web y descubre cual es el curso más recomendado para ti. Dependiendo de la puntuación que tengas podremos definir el nivel con una prueba oral con uno de nuestros profesores. Antes de comenzar la prueba tendrás que introducir tu nombre y apellidos así como una manera de contactar contigo, bien sea email o teléfono. La siguiente prueba de nivel consta de una serie de preguntas de gramática (40 en valenciano). A medida que se avanza, el nivel es más alto. La destreza auditiva y oral también serán evaluadas por parte del profesor en nuestro centro.

Recuerda:

  • En el test se evalúa solamente por las respuestas correctas. No restan las preguntas erróneas.
  • En una prueba de nivel, se comprueban aquellos conocimientos sólidos, no aquellos que no se han aprendido aún.
  • Tienes un tiempo máximo de 30 minutos para realizar el test al completo.

Una vez finalizado el test, recibirás un correo para que sepas cuantos aciertos has obtenido y automáticamente tus datos con tu puntuación serán enviados a aCCadem. A partir de ese momento puedes ponerte en contacto con nosotros cuando lo desees para concertar una entrevista y seleccionar el grupo más adecuado para ti. Si necesitas otro tipo de información llama al 965 67 27 77.

Prueba de Valenciano

40 preguntas / 30 minutos

Antes de comenzar debes cumplimentar los siguientes datos. Recuerda que los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

 

Nombre y apellidos*
Correo electrónico *
Teléfono de contacto *
Indique Centro de estudios : San Vicente / Orihuela *
1. Els treballador s’han declarat en ___________ per demanar una millora salarial

 
2. Podeu connectar l’aire___________

 
3. Què significa l’expressió “ser carn i ungla”?

 
4. __________: Fer dolç

 
5. Què significa l'expressió "a cau d'orella"?

 
6. L'han acusat __________ les normes de __________

 
7. Sempre que ix de la dutxa es posa un __________ blau

 
8. Anna i Rosa volen fer un viatge a l'agost i per això proposen que tu i jo __________ canviem el torn de les vacacions

 
9. Què és un ramat?

 
10. Què significa l’expressió “traure foc pels queixals”?

 
11. Què significa l'expressió "no dir ni pruna"?

 
12. La germana estava __________ al menjador i hagué de pujar __________

 
13. __________ treballadors de la fàbrica volen participar en la vaga ara __________

 
14. No vos ho diu __________ ho feu ara, __________ quan pugueu

 
15. No hi havia__________ client quan he arribat al banc

 
16. Aniré al despatx per a _____________, però ___________un poc més tard

 
17. _____________ parles amb ella, pregunta-li ______________li ha costat el llibre

 
18. Va molt __________ vestit, però parla molt ___________

 
19. La recepció de l'hotel està deserta, però __________ arribarà __________ ara mateix

 
20. Els dos infermers són __________ de la __________ de capçalera

 
21. Hi ha pa? No, __________ per a dinar

 
22. Aquest hivern __________ cursos de cuina i __________ que hi vingues en futures edicions

 
23. És ben cert que __________ pot entendre __________ motiu no vol viatjar amb nosaltres

 
24. Estic contentíssima, _____________ producte més extraordinari!

 
25. En este departament __________ fa una faena determinada

 
26. Vindràs al xalet nou? __________ per a dir-me quan __________ vindràs

 
27. Vols que li diga __________?

 
28. Com s'escriu en lletres la quantitat "25.678"?

 
29. Si li __________ la meitat de l'herència, es farà __________

 
30. Quina frase és la que està ben escrita?

 
31. Durant el mes de ________ estiueja a la _____________

 
32. Aquell dia dúiem __________còmodes i __________ aigua cada mitja hora

 
33. Era __________ que volgueren anar a estiuejar a __________ de Formentera

 
34. Quina paraula està ben separada sil·làbicament?

 
35. __________ balcó observava __________ del paisatge

 
36. Hem trobat nou ___________ per al nostre __________

 
37. En quina paraula la grafia "s" no sona igual que en les altres dos?

 
38. No recorde si Pere ______ Ignasi viuen a Alcoi ______ Oriola

 
39. Estes ________ són molt ____________

 
40. El sol es va amagar __________, per darrere __________